Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

30-03-2008

1 25. marts 2008

Referat

af generalforsamling i Natteravnene i Langeskov den 25. marts 2008

1. Valg af dirigent

Valgt blev Kenneth Overvad.

Kenneth konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter generalfor-samlingen kunne begynde.

2. Valg af referent

Valgt blev Lars Frederiksen.

3. Formandens beretning

Formandens beretning er vedlagt som bilag.

Formanden kunne dog fortælle, at medlemstallet var steget, siden beretningen var blevet skrevet. Det helt nøjagtige medlemstal er pt. 58 frivillige medlemmer.

Med hensyn til nøgler til vore nye lokaler er status, at vi stadig ingen nøgler har fået.

Beretningen blev godkendt.

4. "Årets gang" fra Landssekretariatet

Her kunne formanden berette, at det netop i år er 10 års jubilæet for Natteravnene i Danmark.

Derfor er der blevet udgivet en bog, som blev udleveret til alle de fremmødte på generalfor-samlingen.

I forbindelse med jubilæet er der startet en såkaldt stafet, der vil komme til Fyn i uge 21 og 22. Der vil bl.a. komme en trailer med diverse oplysningsmaterialer m.v., som foreningerne vil få mulighed for at låne, således at Natteravnene kan blive endnu mere profileret. Om Natteravnene i Langeskov vil komme i betragtning, står endnu hen i det uvisse, men der vil komme mere om det hen ad vejen.

5. Regnskab, resultatopgørelse samt status

Regnskabet blev gennemgået. I den forbindelse blev alle sponsorerne nævnt.

Regnskabet blev godkendt. 2

6. Indkomne forslag

Ingen.

7. Budget, herunder beslutning om anvendelse af evt. overskud i henhold til det godkendte regnskab

1) Bestyrelsen vil gerne holde et foredrag omkring misbrug. Her er der taget kontakt til 2 tidligere misbrugere, der i dag er "clean".

Dette foredrag er sat til at foregå onsdag den 16. april 2008 kl. 19.00 i aulaen på Bakken.

Langeskov Skole har lovet at være behjælpelig med at sende sedler hjem med eleverne fra 6. klasse og opefter, hvilket er den aldersgruppe, foredraget er beregnet på.

Nabokommunerne, hvor der også er Natteravne, vil også blive inviteret til foredraget.

2) Der kom et spørgsmål fra forsamlingen, der gik på, om det var muligt at få lavet en samling sammen med SSP, Natteravnene og de unge. På denne forsamling var det så meningen, at vi kunne fortælle de unge, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvad de kan bruge os til.

Bestyrelsen kunne her fortælle, at andre Natteravnen har haft stor glæde/nytte af sådanne samlinger.

Forskellige vinkler på dette blev drøftet, og det var da noget, man vil kigge nærmere på.

3) Forsamlingen ville også gerne høre lidt om, hvad tanker der var gjort omkring Kræm-mermarkedet 2008?

Det er forventningen, at der bliver 2 hold, der konstant cirkulerer rundt. Natteravnene i Ullerslev og Munkebo vil også blive spurgt, om de vil deltage. Eventuelt vil der blive taget kontakt til Natteravnene i Ørbæk også.

Men i store træk vil det blive gjort som i 2007.

Om vi får en stand på Kræmmermarkedet er endnu ikke helt besluttet.

8. Valg af bestyrelse

A. Formand

Litzi Andersen blev enstemmigt valgt som formand.

B. Lige antal bestyrelsesmedlemmer - 4 stk.

På valg var:

Ulla Sparvath modtager ikke genvalg.

Lars Frederiksen modtager genvalg

Michael Hansen modtager genvalg

Kenneth Overvad modtager genvalg

Herudover var det af praktiske grunde blevet besluttet at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer, således at der udover formanden skulle vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. 3

Følgende blev valgt:

Lars Frederiksen Genvalgt

Michael Hansen Genvalgt

Kenneth Overvad Genvalgt

Lisbeth Rasmussen Nyvalgt

Martin Ludvigsen Nyvalgt

Jytte Immerkjær Nyvalgt

C. Op til 3 bestyrelsessuppleanter

Som suppleanter blev valgt:

Egon Sig

Jeanet Magnussen

Michael Holck-Nielsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Som revisor blev Ulla Sparvath valgt.

Revisorsuppleant blev Hasse Østergaard.

10. Eventuelt

På spørgsmålet omkring hvordan vi har tænkt os at administrere nøglen til de nye lokaler er svaret, at det ved vi endnu ikke. Vi ved dog, at der kommer nogle retningslinier/regler fra kommunen idet lokalet på brandstationen også benyttes af andre, bl.a. Beredskabsstyrelsen.

Bestyrelsen nævnte, at de meget gerne ville have nogle efterlønnere, pensionister eller førtidspensionister til evt. at vandre om eftermiddagen, når skolebørnene får fri m.v. Derfor opfordrede bestyrelsen alle tilstedeværende til at gå hjem og spørge naboer/forældre mv. om de kunne tænke sig at hjælpe til. I den forbindelse nævnte bestyrelsen, at den havde tænkt sig at indrykke et læserbrev i avisen omkring dette ønske.

Der blev fra forsamlingen foreslået, at vi tog kontakt til nogle af de Olle-koller vi har i byen, ligesom Hans Tausen Centeret ville være en mulighed. Dette blev af bestyrelsen taget til efterretning.

Der blev talt om den omfattende hærværk på Langeskov Skole, afdelingen Pilen i påsken, samt anden form for uro i byen. I forlængelse af dette nævnte formanden, at hun af og til bliver ringet op og gjort opmærksom på, når noget sådan sker. I den forbindelse må Natteravnene pointere og understrege, at vi IKKE er et vagtværn. Vi er ganske almindelige voksne mennesker, der tager en gul jakke på og vandre en tur sammen. Det er ikke vores opgave at gå rundt i byen som patruljerende vagter eller rykke ud til ballade. Til sådanne ting har vi myndighederne i form af politiet. 4

Vi skal i det hele taget som Natteravne i forbindelse med vores vandringer passe meget på, ikke at komme til at være sådanne nogle, der konstant kommer med løftede pegefingre og moraliseren overfor de unge i byen. Dels kan de unge få en meget uheldig opfattelse af os, og dels kan vi risikere at skræmme de unge væk fra os, hvilket begge dele vil ødelægge det tillidsforhold, som vi ønsker at bygge op overfor de unge i byen.

Med hensyn til vandringer og turplanen appellerede formanden til, at man til enhver tid var velkommen til at gå udenfor de planlagte vandringer. Man skal blot stille med 3 personer, hvoraf den ene skal have vandret før. Men husk altid at melde til politiet, når vandringerne starter og slutter.

Det blev nævnt, at det ville/kunne være en god ide at melde til Natteravnene, hvis man ved/hører om, at der afholdes en stor ungdomsfest eller lignende i byen, således at Natteravnene eventuelt kunne gå en tur forbi og hilse på de unge. Hvem ved, det kunne jo være nogen af dem havde brug for evt. at snakke, at få et bolsje eller måske noget at beskytte sig med.

Med hensyn til vandreholdene så blev det på det nyligt afholde info-møde aftalt, at proce-duren er, at det er holdlederen, der sørger for at kontakte de 2 andre "medvandrere", således at holdlederen sikrer sig, at alle møder op. Men for en sikkerheds skyld vil det være en god ide for alle 3 at medbringe telefonnumre på hinanden, sådan at man har mulighed for at kontakte hinanden, hvis én ikke skulle møde op. Man møder 15 minutter før vandringen begynder. Skulle det ske, at der mangler en vandre, og at man ikke kan få fat i vedkommende, så er proceduren, at man venter til 15 minutter efter, at vandringen skulle være påbegyndt, hvorefter man aflyser vandringen.

Annette Buchall nævnte, at hun havde lovet at hun ville tage en dialog med Handelstandsfor-eningen i Langeskov omkring hvem Natteravnene var, og hvad vi stod for. Dette vil hun gøre på Handelstandsforeningens næste møde.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden på generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for indsatsen indtil nu, og med ordene "vi tager et år mere" sluttede generalfor-samlingen.

Efter mødet konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig på følgende måde:

Formand valgt af forsamlingen Litzi Andersen

Kasserer Lisbeth Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Lars Frederiksen

Michael Hansen

Kenneth Overvad

Martin Ludvigsen

Jytte Immerkjær

FORMANDENS BERETNING:

I dag er det, næsten, lige præcis 6 måneder siden, vi mødtes her første gang. D. 19. september havde

vi infomøde her i dette lokale. Vi vandrede godt nok første gang til kræmmermarkedet, med hjælp

fra vores naboforeninger Ullerslev og Kerteminde, men det var ikke som sådan officielt

Medlemstallet er lige nu 56 frivillige, hvilket vi godt kan klappe af. For jeg kan huske det første

formandsmøde jeg var til, sammen med alle formændene fra hele Danmark. De var ret imponerede

over hvor mange frivillige vi på starttidspunktet var, der var vi nemlig 73. De sagde alle sammen, at

sådan var det i starten, og jeg skulle regne med at vi ville blive halveret eller mere inden for de

næste måneder, for lige nu, var det kun nyhedens interesse der trak folk. Men det er da ret godt, at

vi faktisk vi kun er rykket fra, da vi havde højeste antal frivillige på 73, også til nu med 56.

Jeg kan huske da Kenneth ogjeg begyndte at snakke om, at lave det her Natteravn. Vi blev enige

om, at springe ud i det, og med stor hjælp fra den nuværende forældregruppe, som egentlig er

forgængeren til natteravnene, fik vi det sparket i gang. Natten inden infomødet sov jeg ikke ret

meget, for tænk sig hvis der kun kom 12 mennesker. Men overraskelsen var stor, da vi den dag var

næsten 50.

Jeg kan ikke gå rundt og klappe jer alle på skulderen, selvomjeg havde lyst. For jeg er så stolt over,

at vi stadig er så mange, og iveren stadig er så stor. Så den største tak fra mig, og bestyrelse skal

lyde til alle jer frivillige. Uden jer var der ikke noget der hed Natteravnene i Langeskov.

Der sker nye tiltag hel tiden. Blandt andet med vores turplanlægning. Det er ikke lige nemt for alle,

at vænne sig til, og husk lige at tjekke op, når I kommer hjem, for der er stadig en del weekender

der ikke er dækket i den kommende periode.

Jeg er dog slet ikke i tvivl om, at det nok skal ske, når først alle har fundet fidusen med at gå ind på

hjemmesiden, og finde ud af hvilke datoer der mangler folk.

Vores informationsniveau og tempo er klart også blevet meget højere. Jeg sender stadig alt ud på

mail, og flere og flere er ved at komme efter det, og får læst og sendt retur hvis det er det der skal.

Ligesom ved inofmødet, skal jeg ærligt indrømme, at da jeg sad her til vores første

generalforsamling, begyndte mit hjerte at slå, da der skulle vælges medlemmer til en bestyrelse. Det

var ikke en skov af arme jeg så den aften, og jeg havde da også, endnu engang, drømt natten

forinden, at det hele ville falde til jorden.

Men det lykkes at stable en bestyrelse på benene. Og de medlemmer vil jeg gerne takke, for den

kæmpe indsats de har gjort.

Vi fik stablet et sponsorudvalg på benene, som har fået hentet en masse penge i kassen, så vores

kassebeholdning i dag ser rigtig godt ud. Faktisk er der godt og vel 15.000 kr. i den.

Og der er så også det vi alle nyder godt af i dag, med en omgang gratis aftensmad.

Jeg vil også gerne takke de sponsorer der har gjort det muligt for os, at oprette en konto i banken.

De har troet på at vi som natteravne kunne gøre en forskel her i lilleLangeskov.

Resultatet af vores indsats kan man ikke måle, i hvert fald ikke i tal. Men man kan måle den på, den

velkomst man som natteravn får når vi møder nogle af de unge i byen, og det må da være lønnen i

sig selv. Og der kommer flere og flere positive tilkendegivelser til Natteravnene, fra borgerne i

byen. Jeg bliver sommetider stoppet oppe i centret, af fremmede mennesker, der spørger hvordan

det går med foreningen.

Vores allerstørste projekt har været at få nogle egnede lokaler. Vi har slidt og slæbt, og fået meget

hjælp fra en person, som kendte en som kendte en, og som har haft en rigtig god finger med i

spillet. Og endelig er det lykkes.

Vi havde denne her åbningsceremoni forrige fredag, hvor borgmesteren kom, og skulle overrække

os nøglerne, troede vi. Der var desværre bare ingen nøgler, men dem er vi lovet at få i denne uge. Så

det håber vi så på.

I forhold til lokalerne på brandstationen, har der været lidt uheldige udmeldinger i avisen, hvor jeg

skulle have udtalt, at det skulle være et samlingssted for de unge mennesker her i byen. Det kunne

være dejligt, hvis det kunne være sådan, men det var nu heller ikke just sådan jeg udtalte det.

Det satte sindene i kog hos nogle af brugerne af lokalerne, hvilket jeg så senere fandt ud af, at der

var en god grund til. For borgmesteren havde besluttet at vi kunne bruge lokalerne, det han bare

havde glemt, var at orientere de andre brugere om, at nu kom natteravnene ind dernede, så nogle har

nok været lidt overrasket over at læse om det i avisen, hvilket er forståeligt nok.

Men det skal nok blive godt, jeg er sikker på, at når alt kommer på plads, skal der nok blive plads til

alle (minus de unge), og vi skal nok få et godt samarbejde.

Jeg vil stadig appellere til, at vi i bestyrelsen altid kan bruge en hjælpende hånd. Der er altid noget

der skal laves. Jeg ved sponsorudvalget, har temmelig travlt, og søger derfor nogle ekstra hænder.

Vi kan også altid bruge nogle praktiske grise, til de kommende arrangementer.

Og apropro arrangementer. Vi har fået penge af borgerforeningen til at holde foredrag om misbrug

for. I den forbindelse har vi fået en gut der hedder Michael, der har været igennem hele møllen med

misbrug og hvad der dertil følger, til at komme d. 16 april her på Bakken. Vi inviterer alle, i hele

kommunen, og håber på at se mange.

Vi havde bestyrelsesmøde her i marts måned, og ved det møde besluttede vi, at der skulle være en

lille gulerod, ved at være en ihærdig vandrer. Og blev enige om en pris som vi kalder "årets

snørebånd".

Der er nemlig en natteravn, der aldrig siger nej til at tage en ekstra tur, eller afløse en anden. Han

melder også altid rigtig mange datoer ud hver gang de nye vandreplaner kommer. En enkelt gang,

har jeg vist nok forsøgt, at sige til ham, at det ender med at natteravnene må betale et par nye sko til

ham.

Han har vandret 24 gange, når vores kommende plan er ovre, for han har lige været nødt til at

afmelde en kommende tur. Han siger som sagt aldrig nej hvis der bliver ringet eller skrevet til ham,

han vandrer gerne dobbeltture. Vi skulle starte et sted, med denne kåring, og der var ingen tvivl ved

nogle af os i bestyrelsen, da vi snakkede om hvem der skulle have prisen i år.

Et er at man som natteravn er en ihærdig vandrer, men vi skal tænke på, at der er nogle derhjemme,

der så må undvære partneren den aften. Så derfor er prisen ikke kun til natteravnen, men i høj grad

også til dem der sidder alene hjemme og venter på at ravnen kommer hjem.

Allan Lindholm, bliver hermed kåret som "årets snørebånd"